Loading...
  • Khemkram

    แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรมของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การปลูกฝ้าย ตลอดจนการทอเป็นผืน
    Khemkram

blog